The 7 Habits of Highly
Effective People®

Thói Quen 3:
Ưu tiên điều
quan trọng

Thói Quen 3: Ưu Tiên điều quan trọng

Thói quen quản lý
cá nhân

Sắp xếp thứ tự ưu tiên và tiến tới những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì liên tục phản ứng với những vấn đề cấp bách.

Áp dụng các kỹ năng lập kế hoạch và cân bằng các ưu tiên hiệu quả.

Loại bỏ các công việc không cần thiết và các việc gây lãng phí thời gian.

Mô hình quản lý thời gian

Cần sắp xếp công việc ưu tiên theo các tiêu chí như: khẩn cấp và quan trọng. Khẩn cấp có nghĩa là nó cần được hoàn thành ngay lập tức. Mặt khác, những điều quan trọng liên quan đến kết quả, góp phần vào sứ mệnh, giá trị và các mục tiêu ưu tiên và lâu dài của bản thân.

 Quyền tự do lựa chọn

Hãy ưu tiên các công việc tạo ra kết quả và giá trị, thay vì chỉ mãi phản ứng những vấn đề cấp bách.

-Tiến sĩ Stephen R. Covey

Lãnh đạo với 7 Thói quen hiệu quả

01

Thói Quen 1:
Sống kiểu kiến tạo

Chủ động tập trung và thực hiện những gì có thể kiểm soát thay vì tập trung vào những điều không thể.

02

Thói Quen 2:
Bắt đầu bằng đích đến

Xác định rõ ràng các tiêu chí đo lường sự thành công và lập kế hoạch để đạt được những tiêu chí này.

03

Thói Quen 3:
Ưu tiên điều quan trọng

Sắp xếp các ưu tiên và thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất, thay vì chỉ liên tục phản ứng với những điều cấp bách.

04

Thói Quen 4:
Tư duy cùng thắng

Hợp tác hiệu quả hơn bằng việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc.

05

Thói Quen 5:
Thấu hiểu rồi được hiểu

Tạo ảnh hưởng tới người khác bằng cách xây dựng sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và quan điểm của họ.

06

Thói Quen 6:
Cùng tạo cách mới

Xây dựng những giải pháp sáng tạo nhằm khai thác sự đa dạng/ khác biệt và thỏa mãn cho các bên liên quan.

07

Thói Quen 7:
Rèn mới bản thân

Gia tăng động lực, năng lượng và sự cân bằng công việc và cuộc sống bằng việc dành thời gian cho các hoạt động làm mới bản thân.