Điều khoản sử dụng

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi FranklinCovey Vietnam. Các điều khoản sử dụng này áp dụng và chi phối việc sử dụng của bạn và bất kỳ người dùng được ủy quyền nào trong tài khoản của bạn trên trang web này, bao gồm tất cả các dịch vụ được cung cấp trong đó và Diễn đàn FranklinCovey Vietnam ("trang web"). Việc bạn sử dụng trang web này biểu thị sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này.

FranklinCovey Vietnam có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào của trang web này hoặc các điều khoản sử dụng này, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào. Các thay đổi đối với các điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực khi được đăng. Bạn đồng ý xem lại các điều khoản sử dụng này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản sử dụng này được đăng sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Trước khi sử dụng trang web này, hãy xem lại Chính sách bảo mật của FranklinCovey Vietnam. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành của Franklin Covey, bạn phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào được đăng áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản Sử dụng này.

1. Sử dụng trang web

FranklinCovey Vietnam cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập, sử dụng và hiển thị trang web này và các tài liệu trên đó chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, miễn là bạn tuân thủ đầy đủ các Điều khoản Sử dụng này. FranklinCovey Vietnam không sàng lọc nội dung do người dùng trang web cung cấp. Mặc dù đã nói ở trên, FranklinCovey Vietnam có quyền giám sát nội dung trên trang web và xóa nội dung theo quyết định riêng của mình.

Bạn đồng ý với những điều sau đây liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và các dịch vụ của Franklin Covey được cung cấp trên đó:

Trừ khi bạn đang tham gia vào một khu vực của trang web yêu cầu hoặc khuyến khích ẩn danh, hãy sử dụng tên thật của bạn trong giao tiếp trực tuyến.

Bạn không được đăng hoặc truyền tải bất kỳ tin nhắn nào bôi nhọ, phỉ báng hoặc tiết lộ các vấn đề riêng tư hoặc cá nhân liên quan đến bất kỳ người nào. Bạn không được đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông điệp, dữ liệu, hình ảnh hoặc chương trình nào có thể được coi là không đứng đắn, tục tĩu hoặc khiêu dâm.

Bạn không được đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông điệp, dữ liệu, hình ảnh hoặc chương trình nào vi phạm quyền sở hữu của người khác, bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc chương trình có bản quyền trái phép, bí mật thương mại hoặc thông tin độc quyền bí mật khác và nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng theo cách vi phạm.

Bạn không được can thiệp vào việc sử dụng trang web của người dùng khác.

Bạn không được đăng hoặc truyền bất kỳ tệp nào có chứa vi-rút, sâu, "ngựa Trojan" hoặc bất kỳ tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại nào khác.

Trang web không có ý định ngăn cản bạn đảm nhận các vị trí gây tranh cãi hoặc thể hiện mạnh mẽ những gì có thể là quan điểm không phổ biến. Tuy nhiên, bạn không được đăng hoặc truyền tải bất kỳ tin nhắn nào có hại, đe dọa, lạm dụng hoặc thù hận.

Hành vi, ngôn ngữ và hình ảnh phân biệt đối xử / thù địch đều bị cấm: FranklinCovey Vietnam không cho phép Người dùng kích động bạo lực hoặc đe dọa người khác trên cơ sở chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, đẳng cấp, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới, liên kết tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật hoặc bệnh nghiêm trọng. Người dùng không được sử dụng hình ảnh hoặc biểu tượng thù địch trong ảnh hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, tên người dùng, tên hiển thị hoặc tiểu sử hồ sơ của họ.   Kích động gây hại cho người khác trên cơ sở bất kỳ lớp được bảo vệ nào đều bị nghiêm cấm.  Vượt quá các ranh giới này có thể dẫn đến nội dung bị xóa, vô hiệu hóa tài khoản hoặc các hạn chế khác.

Bạn không được đăng hoặc truyền tải các yêu cầu từ thiện, kiến nghị chữ ký, thư dây chuyền hoặc thư liên quan đến các chương trình kim tự tháp. Bạn không được đăng hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mại hoặc bất kỳ sự chào mời nào khác của những người dùng khác của trang web đối với hàng hóa hoặc dịch vụ ngoại trừ trong các khu vực đó (ví dụ: bảng thông báo được phân loại), nếu có, được chỉ định cho mục đích đó.

Bạn không được liệt kê hoặc gửi email hàng loạt không mong muốn cho 10 người trở lên nếu e-mail đó có thể được dự kiến một cách hợp lý để gây ra khiếu nại từ người nhận.

Bạn không được sử dụng các tiện ích và khả năng của dịch vụ để thực hiện bất kỳ hoạt động nào hoặc thu hút thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động nào khác vi phạm quyền của người khác.

Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web theo bất kỳ cách nào không được cho phép rõ ràng ở đây.

Franklin Covey kiểm soát hoạt động của trang web này từ trụ sở chính tại Thành phố Salt Lake, Utah, Hoa Kỳ và không tuyên bố rằng các tài liệu này phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Nếu bạn sử dụng trang web này từ các địa điểm khác, bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

Franklin Covey có quyền thực hiện hành động đó nếu thấy phù hợp khi trang web được sử dụng để phổ biến hình ảnh, văn bản hoặc thông tin hoặc phương tiện khác mà Franklin Covey cho là vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

2. Độ tuổi quảng cáo
T Liên quan đến trang web, FranklinCovey Việt Nam không quảng cáo trực tuyến cho trẻ em và không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi.

3. Bản quyền và thương hiệu

Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và quốc tế. Trang web này là tài sản của FranklinCovey. © 2008 Franklin Covey Co. Đã đăng ký Bản quyền.

Franklin Covey và các nhà cấp phép của nó là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền, trên toàn thế giới, bản quyền và tất cả các quyền bản quyền trong và đối với trang web và các tài liệu có trong đó theo Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ và luật pháp và công ước quốc tế. Khách truy cập không được sao chép, sao chép hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trong trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của (các) chủ sở hữu bản quyền.

Ngoài những điều được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này, bạn đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng trang web của bạn sẽ nằm trong giới hạn được luật hiện hành cho phép và bạn không có quyền sao chép, tái tạo, tái xuất bản, phân phối hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào có trên trang web, trừ khi được FranklinCovey Vietnam đồng ý khác. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu.

Bạn có thể in và tải xuống các phần tài liệu từ trang web chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của riêng bạn khi được phép. Bạn có thể tạo: (a) một bản sao có thể đọc được bằng máy, (b) một bản sao lưu và (c) một bản in của bất kỳ phần tài liệu nào được tải xuống từ trang web chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn. Bất kỳ việc sao chép, phân phối lại, truyền lại hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu trang web nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Franklin Covey (xem Sử dụng Tài liệu Franklin Covey được bao gồm bên dưới) hoặc bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào cho trang web. Bạn đồng ý không thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào từ các tài liệu được tải xuống từ trang web.

Tên và logo FranklinCovey Vietnam, và tất cả các nhãn hiệu và khẩu hiệu sản phẩm và dịch vụ liên quan là nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu của Franklin Covey. Tất cả các nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ khác có trên trang web là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo nào của Franklin Covey hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Franklin Covey hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu bên thứ ba.

4. Nội dung do người dùng gửi

Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc thông tin liên lạc nào khác mà bạn truyền tải hoặc đăng lên trang web này sẽ được coi là thông tin liên lạc không bí mật và không độc quyền. Franklin Covey sẽ không có nghĩa vụ liên quan đến các thông tin liên lạc, trừ khi có thể được quy định trong Chính sách bảo mật. Franklin Covey và những người được chỉ định của nó sẽ được tự do sao chép, tiết lộ, phân phối, kết hợp và sử dụng các thông tin liên lạc và tất cả dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và những thứ khác được thể hiện trong đó cho bất kỳ và tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Sẽ không có khoản bồi thường nào được trả cho việc sử dụng nội dung gửi của bạn. Franklin Covey không có nghĩa vụ phải đăng hoặc sử dụng bất kỳ nội dung gửi nào bạn có thể cung cấp và Franklin Covey có thể xóa bất kỳ nội dung gửi nào bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

5. Từ chối bảo đảm

Bạn hiểu Franklin Covey không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống thông qua trang web sẽ không bị nhiễm trùng hoặc vi-rút, sâu, ngựa Trojan hoặc mã khác biểu hiện các đặc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại. Bạn có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo vệ đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và duy trì một phương tiện bên ngoài trang web để tái tạo bất kỳ dữ liệu bị mất nào. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro cho việc sử dụng trang web và Internet.

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG, NGỤ Ý VÀ THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM, ĐỀU BỊ TỪ CHỐI RÕ RÀNG. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, FRANKLIN COVEY TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB HOẶC HÀNG HÓA, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VI-RÚT VÀ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VỀ BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, KỊP THỜI VÀ HIỆU SUẤT. BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC GỬI BẤT KỲ NỘI DUNG KỸ THUẬT SỐ NÀO CHO FRANKLIN COVEY ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO LIÊN QUAN.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến, lời khuyên, dịch vụ, hàng hóa và thông tin khác được cung cấp thông qua trang web hoặc trên Internet nói chung. Franklin Covey không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các lỗi trong trang web sẽ được sửa chữa. Trang web và bất kỳ phần mềm nào có sẵn trên trang web đều được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng, khi có sẵn". Các tài liệu và đồ họa liên quan được công bố trên trang web này có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Các thay đổi được thực hiện định kỳ đối với thông tin trong tài liệu này. Franklin Covey và / hoặc các nhà cung cấp tương ứng có thể cải tiến và thay đổi (các) sản phẩm hoặc (các) chương trình được mô tả ở đây bất cứ lúc nào.

Một số liên kết trên trang web này có thể cho phép bạn rời khỏi trang web của Franklin Covey. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Franklin Covey và Franklin Covey không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web được liên kết, bất kỳ trang web được liên kết nào có trong trang web liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang web đó. Franklin Covey chỉ cung cấp các liên kết cho bạn như một sự thuận tiện và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của Franklin Covey đối với trang web. Bạn hiểu thêm rằng Internet chứa các tài liệu chưa được chỉnh sửa, một số trong đó là khiêu dâm hoặc có thể gây khó chịu cho bạn. Bạn truy cập các tài liệu như vậy có nguy cơ của bạn. Franklin Covey không kiểm soát và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tài liệu đó.

6. Trách nhiệm hữu hạn/thiệt hại

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SƠ SUẤT, FRANKLIN COVEY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI NÀO (DÙ LÀ THỰC TẾ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, LÀM GƯƠNG HAY DO HẬU QUẢ) LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN XUẤT HIỆN TRÊN TRANG WEB HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, TÀI LIỆU TRANG WEB HOẶC PHẦN MỀM, NGAY CẢ KHI FRANKLIN COVEY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.

FRANKLIN COVEY TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI, THIẾU SÓT VÀ HÀNH VI CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG VÀ NHÀ QUẢNG CÁO VÀ / HOẶC NHÀ TÀI TRỢ NÀO TRÊN TRANG WEB. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG FRANKLIN COVEY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB, HOẶC DO SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC NHÀ QUẢNG CÁO ĐÓ TRÊN TRANG WEB.

LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC THIỆT HẠI LÀM GƯƠNG, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA FRANKLIN COVEY ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG (CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SƠ SUẤT HOẶC CÁCH KHÁC) SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ, NẾU CÓ, ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB NÀY HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB. BỞI VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Ở NHỮNG TIỂU BANG NHƯ VẬY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA FRANKLIN COVEY ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐỘ LỚN NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

7. Thông báo cụ thể cho phần mềm có sẵn trên trang web này

Bất kỳ phần mềm nào có sẵn để sử dụng hoặc tải xuống từ trang web này ("Phần mềm") đều được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành, bao gồm luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế và là tài sản của Franklin Covey và / hoặc các nhà cung cấp của nó. Việc sử dụng Phần mềm được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm ("Thỏa thuận Cấp phép").

Phần mềm được cung cấp để tải xuống chỉ để người dùng cuối sử dụng theo Thỏa thuận cấp phép. Bất kỳ việc sao chép hoặc sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm nào không phù hợp với Thỏa thuận Cấp phép đều bị nghiêm cấm rõ ràng. Phần mềm và các sản phẩm công nghệ khác chỉ được bảo hành, nếu có, theo các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép. TRỪ KHI ĐƯỢC BẢO ĐẢM TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP, FRANKLIN COVEY VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA NÓ THEO ĐÂY TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ KHÁC, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM.

Bất kỳ Phần mềm nào được tải xuống từ trang web này cho hoặc thay mặt cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, các cơ quan và / hoặc công cụ của nó ("Chính phủ Hoa Kỳ"), đều được cung cấp Quyền bị hạn chế. Việc sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ của Chính phủ Hoa Kỳ phải tuân theo các hạn chế như được quy định trong đoạn (c)(1)(ii) của điều khoản Quyền đối với Dữ liệu Kỹ thuật và Phần mềm Máy tính tại DFARS 252.227-7013 hoặc các đoạn (c)(1) và (2) của Phần mềm Máy tính Thương mại – Quyền bị Hạn chế tại 48 CFR 52.227-19, nếu có. Một số Phần mềm từ trang web này có thể phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu do Hoa Kỳ áp đặt và không được tải xuống hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất: (a) vào (hoặc cho công dân hoặc cư dân của) bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ đã đặt lệnh cấm vận, bao gồm nhưng không giới hạn, Cuba, Iran, Iraq, Libya, Bắc Triều Tiên hoặc Syria; (b) cho tất cả mọi người trong danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hoặc (c) Bảng Lệnh Từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Nếu bạn tải xuống hoặc sử dụng Phần mềm, bạn tuyên bố điều đó và đảm bảo rằng bạn không ở, hoặc dưới sự kiểm soát của hoặc công dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy.

8. Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho Franklin Covey, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào cho trang web khỏi và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bạn vi phạm Thỏa thuận này.

Các quy định của Điều khoản Sử dụng này là vì lợi ích của Franklin Covey và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào cho trang web. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức này sẽ có quyền khẳng định và thực thi các điều khoản đó trực tiếp chống lại bạn thay mặt mình.

9. Chấm dứt

Bạn hiểu và đồng ý rằng Franklin Covey có thể, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, chấm dứt tên người dùng và mật khẩu của bạn, bất kỳ tài khoản nào được tạo trên trang web hoặc sử dụng bất kỳ diễn đàn nào, và loại bỏ và xóa bất kỳ nội dung nào do bạn đăng hoặc gửi đến bất kỳ diễn đàn nào, vì bất kỳ lý do gì. Franklin Covey cũng có thể, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, ngừng bất kỳ diễn đàn nào hoặc giới hạn hoặc hạn chế bất kỳ người dùng nào truy cập vào đó, vì bất kỳ lý do gì. Bạn hiểu và đồng ý rằng Franklin Covey có thể thực hiện bất kỳ một hoặc nhiều hành động nào trong số này mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu Franklin Covey thực hiện bất kỳ hành động nào trong số này, Franklin Covey có thể, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức hủy kích hoạt và / hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả thông tin về và liên quan đến tài khoản của bạn, bao gồm thông tin được gửi để đăng ký trên trang web và nội dung đã gửi. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG FRANKLIN COVEY SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC VỀ VIỆC CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO BẤT KỲ DIỄN ĐÀN NÀO VÀ / HOẶC XÓA THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN CỦA BẠN.

10. Vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ

Franklin Covey tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình cũng làm như vậy. Franklin Covey có thể, trong những trường hợp thích hợp và theo quyết định của mình, vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng có thể tái vi phạm.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được cung cấp trên trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm liên quan đến trang web, vui lòng cung cấp cho Đại lý Bản quyền của Franklin Covey thông tin sau:

(1) chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác;(2) mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;(3) mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm nằm trong Dịch vụ;(4) địa chỉ của bạn,  số điện thoại và địa chỉ e-mail;(5) một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (6) tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.

11. Đăng nhập một lần cho người dùng FranklinCovey All Access Pass®

Theo mặc định, All Access Pass® ("AAP") yêu cầu ID người dùng và mật khẩu duy nhất để xác thực. Ứng dụng được cấu hình để thực thi các tham số độ dài và độ phức tạp tối thiểu của mật khẩu. FranklinCovey Vietnam cũng cung cấp cấu hình đăng nhập một lần (SSO) được quản lý tập trung có thể tích hợp AAP với các giải pháp SSO hiện có của công ty, bao gồm các giải pháp Liên kết hỗ trợ Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML) 2.0. Cấu hình xác thực SAML cũng cung cấp cho khách hàng khả năng kích hoạt xác thực hai yếu tố. Khi kết nối SAML được bật, xác thực người dùng được kiểm soát bởi hệ thống SSO của khách hàng và trách nhiệm về độ phức tạp và độ dài mật khẩu là trách nhiệm duy nhất của hệ thống SSO của khách hàng.

12. Điều khoản khác

Các điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang Utah và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động nào theo luật hoặc công bằng phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ chỉ được đệ trình lên các tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Thành phố Salt Lake, Utah và bạn đồng ý và tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án đó cho các mục đích của bất kỳ hành động nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web hoặc Thỏa thuận này. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không được hưởng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp khắc phục công bằng khác. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách rời khỏi các điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

B. Sử dụng vật liệu FranklinCovey Vietnam

1. Cấp phép

Giấy phép nhiều người dùng và các cơ hội khác để mua và sử dụng nội bộ các tài liệu có bản quyền của Franklin Covey để đào tạo, giảng dạy và phổ biến có sẵn bằng cách liên hệ với Franklin Covey. Để tìm hiểu thêm về các thủ tục cấp phép của chúng tôi, vui lòng gọi 888-868-1776.

2. Sự cho phép

Nếu bạn muốn sử dụng các tài liệu của Franklin Covey ngoài mục đích sử dụng cá nhân trên cơ sở hạn chế, bạn phải gửi Biểu mẫu Yêu cầu Quyền đã điền đầy đủ. Franklin Covey xem xét từng yêu cầu trên cơ sở từng trường hợp và có thể hoặc không thể chấp thuận yêu cầu của bạn theo quyết định riêng của mình. Vui lòng đợi 4-6 tuần để yêu cầu của bạn được xử lý.

Nếu bạn gửi email yêu cầu của mình từ bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng chỉ định rằng đó là "Yêu cầu cấp phép quốc tế" trong dòng chủ đề để hỗ trợ chúng tôi định tuyến yêu cầu của bạn đến đúng người.

C. Thông tin khác

1. Đề xuất / phản hồi

Tất cả các đề xuất, phản hồi và ý tưởng sản phẩm không mong muốn đều được gửi đến FranklinCovey Vietnam trên cơ sở không bí mật. Tất cả các bài gửi đều phải tuân theo chính sách Nội dung gửi của người dùng được bao gồm ở trên.

ĐỀ XUẤT / PHẢN HỒI KHÔNG MONG MUỐN: Tất cả các đề xuất có thể được gửi đến Contact@FranklinCovey.vn hoặc để lại tin nhắn thư thoại theo số (024) 3646.2828

Ý TƯỞNG SẢN PHẨM KHÔNG MONG MUỐN: FranklinCovey Vietnam không chấp nhận các đề xuất sản phẩm mới tại thời điểm này.

D. Liên hệ

Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

341 Nguyễn Trãi, Quận 1,

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

(028) 3837.0208

VP Hà Nội: Tòa nhà Capital Tower (Lầu 14)

109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(024) 3646.2828

 Contact@FranklinCovey.vn
 www.Franklincovey.vn

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.
SẮP KHAi GIẢNG

7H - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

04/05/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7H - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

25/05/2024
tại Hà Nội
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

SOT - LÃNH ĐẠO VỚI TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN®

11/05/2024
tại TP.HCM
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.