The 4 Disciplines of Execution®

Nguyên tắc 1: Tập
trung vào mục tiêu
tối quan trọng

Nguyên tắc 1: Tập trung vào mục tiêu tối quan trọng

Xác định và tập trung
vào mục tiêu khi thực
thi dự án

Mục tiêu tối quan trọng là mục tiêu tạo ra kết quả khác biệt và là điểm then chốt có tính chiến lược. Tuy nhiên nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 15% nhân viên thực sự nắm rõ các mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp họ, dẫn đến dễ dàng lệch khỏi “đường ray” vì thiếu định hướng ngay từ ban đầu.

Thực thi vào các mục tiêu quan trọng nhất để sẽ đạt được kết quả nhanh hơn thay vì tập trung qua nhiều mục tiêu không cần thiết. Điều này không có nghĩa phải bỏ qua các công việc thường ngày mà nên thu hẹp sự tập trung vào những mục tiêu chính giúp cải thiện kết quả tổng thể.

Hãy giới hạn sự tập trung trong phạm vi hai đến ba mục tiêu tối quan trọng và liên tục đầu tư thời gian, sức lực từ đội ngũ vào đó. Điều này sẽ giúp đội ngũ của bạn đạt đến thành công một cách nhanh chóng khi họ biết rõ những ưu tiên cần thực hiện để đạt đến mục tiêu đó.

Mục Tiêu Quan Trọng

Nguyên tắc 1 sẽ giúp đội ngũ tập trung vào những mục tiêu quan trọng nhất và các công việc cần ưu tiên trong danh sách công việc hằng ngày.

Quá nhiều mục tiêu thực hiện cùng một lúc sẽ hạn chế sự tập trung của đội ngũ cũng như khả năng thực thi một cách xuất sắc.

Mục Tiêu Quan Trọng

Tập trung vào điều tối quan trọng sẽ giúp cho nhà lãnh đạo và đội ngũ hoàn thành được mục tiêu và kết quả xuất sắc.

- Sean Covey

4 nguyên tắc thực thi

01

Nguyên tắc 1

Xác định mục tiêu quan trọng và cần được ưu tiên. Tập trung hoàn thành mục tiêu đó thay vì phản ứng với những việc cấp bách.

02

Nguyên tắc 2

80% kết quả sẽ đến từ 20% các hoạt động được thực thi; Nhà lãnh đạo có đang thực hiện những điều quan trọng nhất? Cần đo lường để xác định mục tiêu cốt lõi và đưa ra hành động cần thiết.

03

Nguyên tắc 3

Tạo bảng theo dõi tiến độ xuyên suốt quá trình thực thi chiến lược sẽ giúp nhà lãnh đạo hỗ trợ kịp thời và luôn dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng, tăng tính cam kết và sự tham gia của đội nhân viên.

04

Nguyên tắc 4

Tổ chức các cuộc họp hoặc báo cáo tiến độ công việc hằng tuần sẽ giúp nhà lãnh đạo xác định rõ các lỗ hổng về hiệu suất và thúc đẩy đội ngũ có trách nhiệm đưa ra những thay đổi cần thiết để tối ưu công việc.

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng