[Ebook] Mô Hình Văn Hóa Hiệu Quả: Vai Trò Của Nhà Lãnh Đạo

 

Những bước đầu tiên để xây dựng một nền văn hóa chiến thắng là cần cài đặt tư duy rằng tất cả mọi thành viên trong đội ngũ của bạn đều có thể lãnh đạo và hiểu rằng vai trò của nhà lãnh đạo là giúp họ trở thành những người lãnh đạo trong chính công việc của họ. Đã đến lúc vận hành một bộ máy lãnh đạo hoàn toàn mới với mục tiêu khai phóng tiềm năng lãnh đạo của đội ngũ.

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
SẮP KHAi GIẢNG

4RL - 4 VAI TRÒ TRỌNG YẾU CỦA LÃNH ĐẠO®

08/07/2023
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7HS - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

01/07/2023
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7HS - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

17/06/2023
tại Hà Nội
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng