Ưu Tiên Hàng Đầu Đối Với Nhà Lãnh Đạo

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và đào tạo lãnh đạo, chúng tôi nghiên cứu rằng một nền văn hóa chiến thắng được hình thành từ ít nhất bốn kết quả quan trọng:  

  • Thứ nhất, các tổ chức có nền văn hóa chiến thắng dễ dàng đạt được kết quả bền vững, vượt trội 
  • Thứ hai, họ thiết lập những khách hàng trung thành, những khách hàng quay lại nhiều lần và kể những câu chuyện về lý do tại sao họ làm như vậy. 
  • Thứ ba, nhân viên của họ hoàn toàn gắn bó, nỗ lực hết mình cho công việc. 
  • Thứ tư, đội ngũ của tổ chức phát triển cảm giác rằng họ đang đóng góp một cách đặc biệt, rằng những gì tổ chức làm và vai trò của họ trong công việc đó là quan trọng. 
* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
SẮP KHAi GIẢNG

4RL - 4 VAI TRÒ TRỌNG YẾU CỦA LÃNH ĐẠO®

21/04/2023
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7HS - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

13/05/2023
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7HS - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

17/06/2023
tại Hà Nội
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng