Nghiên Cứu Tốc Độ Của Niềm Tin

46% thay đổi của tác động đến sự tin tưởng trong nhóm của bạn được xác định bởi 4 Cốt lõi của Sự tín nhiệm. 54% sự thay đổi được xác định bởi 13 Hành vi của Sự tin cậy cao. Tải xuống nghiên cứu để tìm hiểu thêm về cách xây dựng lòng tin trong đội ngũ của bạn. 

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
SẮP KHAi GIẢNG

4RL - 4 VAI TRÒ TRỌNG YẾU CỦA LÃNH ĐẠO®

21/04/2023
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7HS - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

10/03/2023
tại TP.HCM
Đăng ký ngay
SẮP KHAi GIẢNG

7HS - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ®

17/06/2023
tại Hà Nội
Đăng ký ngay

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng