All Acess Pass: Impact Platform™

 

Impact Platform™ của FranklinCovey là một mô hình học tập có tính cách mạng trong kỷ nguyên số nhằm chuyển hóa nhận thức và hành vi của đội ngũ ở mọi quy mô để đạt được những kết quả bứt phá. Đây là mô hình học tập áp dụng phương pháp học tập khoa học nhằm trang bị tư duy và hành vi thiết yếu cho từng cá nhân trong mọi tổ chức để thực hiện công việc tốt nhất.

 

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng

Yêu cầu
giải pháp
hay tư vấn về
giải pháp

* Không được rỗng
Danh xưng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng
* Không được rỗng