Vào trung tuần tháng 5/2018 vừa qua, FranklinCovey Vietnam đã triển khai chương trình đào tạo “Lãnh Đạo Kiến Tạo / Proactive Leadership” dành cho các nhà lãnh đạo tại Công Ty Cổ Phần ThuThiemGroup (TCITY).

Chương trình đào tạo “Lãnh đạo Kiến tạo / Proactive Leadership” đã chắt lọc và đúc kết những tinh hoa quản trị nhằm mang lại giải pháp tổng thể độc đáo nhất, giúp nhà lãnh đạo hiểu rõ mô hình và phương pháp để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Bên cạnh đó, chương trình giúp người tham dự nhanh chóng cập nhật tư duy mới về mô hình “Lãnh đạo Kiến tạo” và mô thức “con-người-tổng-thể", từ đó biết cách cài đặt cho tổ chức của mình một phương cách quản trị mới được mang tên “Quản trị bằng tự trị” hay “Quản trị bằng văn hóa”.
 
Sau quá trình tìm hiểu các “sai lầm kinh điển” trong lãnh đạo, người tham dự đã biết cách xác định các phương pháp để chuyển hóa bản thân và đội ngũ bằng cách thay đổi các mô thức cốt lõi. Hành động dựa trên các nguyên lý đúng đắn, tập trung vào “phạm vi ảnh hưởng” của mình, và giúp đội ngũ xây dựng các mục tiêu quan trọng nhất quán với mục tiêu của tổ chức để thực thi xuất sắc.

Sau chương trình, người tham dự đã chia sẻ rằng khóa học đã giúp tổng quát và hệ thống được các phương pháp quản trị bản thân mà trước đây có thể đã vô tình thực hiện nhưng không hệ thống được một cách rõ ràng. Chương trình cũng đã cung cấp các phương pháp nhìn nhận tích cực để giúp tìm ra và khai thác các nguồn lực tiềm năng chưa từng nghĩ đến.

Một số hình ảnh của chương trình:

PL-THUTHIEMGROUP-2a1.JPG

PL-THUTHIEMGROUP-aTCITY.JPG

PL-THUTHIEMGROUPa1.JPG