Đăng ký tham dự chương trình

  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian (2 ngày): 18 & 19/05/2018
  • Ngôn ngữ học: Tiếng Việt

Đăng ký

(*) Thông tin bắt buộc
Giới tính (*):

 Security code

 
Các nhóm giải pháp
Daotaotheoyeucau_07.jpg
Daotaotheoyeucau_09.jpg
Daotaotheoyeucau_05.jpg

Giải pháp đẳng cấp thế giới cho năng lực cạnh tranh toàn cầu


© COPYRIGHT 2015 FranklinCovey VIET Nam - AN EXCLUSIVE PARTNER OF FranklinCovey WORLDWIDE IN VIETNAM & A MEMBER OF PACE Institute of Management